Hvilke grep må styret ta når det går dårlig økonomisk?

Økonomiske utfordringer møter man på et tidspunkt i alle selskaper, da må styret ta grep. Svært ofte bruker styret for lang tid på å ta inn over seg virkeligheten og de utfordringer som dette medfører. Hvis grep ikke tas i tidlig fase, så kan styret som kollegium bli hold erstatningsansvarlig hvis selskapet går konkurs. Dette må du styret passe på.

Hvilke kriser kan oppstå i et selskap – økonomisk?

Kapitalkrise og likviditetskrise, hvem av disse er mest alvorlig? Styret må omgående få frem hvorfor situasjonen er slik den er, hva er årsakene? Det å tape penger over tid, skaper frustrasjon og usikkerhet om videre drift. Strakstiltak må innføres, enten å avvikle bestemte avdelinger, produkter eller tjenester. Det viktigste oppgaven å starte med er å ta tak i problemet, legge en plan for konkrete aktiviteter og ansvarsområder. I praksis betyr det at styret må endre fokus, tempo og arbeidsform.
Aksjeloven § 3-5 gir regler om styrets handleplikt ved tap av egenkapital. Det er nå vedtatt at styret ikke lenger skal ha handleplikt når selskapets egenkapital blir mindre enn halvparten av aksjekapitalen. I stedet skal handleplikten tre inn når det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Dette siste er ikke nytt, men har formodentlig ikke fått like stor oppmerksomhet som forholdet til aksjekapitalen.
Endringen er en forenkling, men i praksis blir det viktig for styret å ha et bevisst forhold til hva som er forsvarlig egenkapital.
Styret må ha fokus på videre drift, egenkapital og likviditet.

Skrevet av Vidar Andersen