Kompensasjonsordningen 2.0

Regjeringen legger opp til en bred kompensasjonsordning for næringslivet, som omfatter de samme næringene som den tidligere kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Omsetningsfall beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar. Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden i 2019 kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden.

Søknadsportalen vil åpne i midten av januar 2021. Søknad for de to første periodene, dvs.september/oktober og november/desember skal sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.

Hvor lang tid tar det før bedrift kan få utbetalt støtte?

Ordningen i Skatteetaten var basert på automatisk saksbehandling og stor grad av etterkontroll. Nå legges det i større grad opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Å gjøre en stor del av kontrollarbeidet i forkant vil bidra til å redusere risiko for misbruk og redusere omfang av justerte utbetalinger og tilbakebetalinger i etterkant. Det legges derfor opp til å stille krav om at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Bedrifter som skal søke støtte oppfordres til å ta kontakt med revisor eller autorisert regnskapsfører for å starte forberedelsene. Kostnadene til revisor eller autorisert regnskapsfører vil delvis bli refundert for dem som får vedtak om tilskudd. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Hvor lenge vil ordningen vare?

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde for perioden 1. september 2020 – 28.februar 2021. Ordningen kan ikke videreføres i sin nåværende form etter 1. mars, siden den tar utgangspunkt i omsetningsfall sammenliknet med året før. Regjeringen vil starte et arbeid med å se på ev. nye løsninger for perioden etter 1. mars dersom smittesituasjonen skulle tilsi at det er behov for tiltak rettet mot næringslivet.

Hvor mye kan en bedrift få i støtte?

Tilskudd gjennom ordningen beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil større omsetningsfall bety mer støtte til den enkelte bedrift. Det vil dermed være en automatikk i at strengere smitteverntiltak som fører omsetningsfallet for bedriftene, gir økt støtte. Justeringsfaktoren er 0,7 for september og oktober, 0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar.
En justeringsfaktor på 0,8 betyr at ordningen kan dekke inntil 80 pst. av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 pst. omsetningsfall vil få dekket 40 pst. av de faste, uunngåelige kostnadene som omtalt over, mens et foretak med 100 pst. omsetningsfall vil få dekket 80 pst.
Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Hva regnes som faste, uunngåelige kostnader?

Regjeringen foreslår at ordningen skal kompensere for de samme kostnadstypene som i kompensasjonsordningen som gjaldt for mars-august 2020. Dette vil være en fordel for gjennomføringen av ordningen, ettersom både foretak, regnskapsfører og revisor har gjort seg kjent med den tidligere ordningen. Videre er det vektlagt at kostnadsgrunnlaget som inngår i ordningen bør være klart definert, og at kostnadene enkelt kan dokumenteres og kontrolleres. Dette er viktig for å sikre rask saksbehandling, slik at utbetalingen kan skje så snart som mulig. Det foreslås at kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale o.l. inngått før 1. september 2020.