Slide background
styreevaluering

STYREEVALUERING

Et av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at det er sammensatt på best mulig måte, slik at verdiskapningen står i fokus. Aksjonærene/eierne må ha tilstrekkelig fokus på det å få et riktig sammensatt styre. Et styre skal skape verdier for virksomheten de representerer, da må dette starte med riktig sammensetning av styret.

«Styrearbeid handler om verdiskapning. Styrets kultur, ledelse, arbeidsform og sammensetning er de viktigste faktorene for styrets bidrag til verdiskapning»

Styret er ansvarlig for en virksomhets verdiskapning og styrearbeidet må legges opp ut fra det og det finnes ikke én best måte å utvikle styrearbeid på. Styret må forstå virksomhetens sterke og svake sider, og sørge for at styret og styrearbeidet legges opp slik at det bidrar til verdiskapning. Styremedlemmene må også være bevist den type virksomhet de arbeider i og de overordnede mål som virksomheten har. Evaluer eget arbeide og styresammensetningen årlig.

Hvorfor styreevaluering?

Styret bør på selvstendig grunnlag kartlegge og dokumentere hvilken kompetanse styret som helhet, de enkelte styremedlemmene og styreleder har og bør ha i forhold til de oppgaver som tillegger styret og de utfordringer som kan komme.

 

Det er også viktig at styret etablerer målsetninger for styrets arbeid og de enkelte styremedlemmers arbeid og jevnlig evaluerer arbeidet opp mot disse målsetningene.

Styret må selv medvirke til at det er sammensatt og organisert på en slik måte at det best mulig kan utføre de arbeidsoppgavene det har, og at arbeidet er basert på:

  • åpenhet
  • tillit
  • faglig kompetanse

Gjennom en evaluering skal styret søke å komme frem til enighet om nåværende praksis og tiltak som er nødvendige for å endre denne til den ønskede praksis.

Om evaluering

Vår styreevaluering er basert på lang erfaring med rådgivning og deltakelse innen styrearbeid.

 

Den består av en undersøkelse som besvares på nett hvor funnene presenteres på en god og oversiktlig måte for styremedlemmene. Styreevalueringen består totalt av 20 spørsmål og 4 fritekst vinduer. Det er 5 spørsmål til hvert hovedområde (styrets agenda, åpenhet og engasjement, beslutningskvalitet, kompetanse og samspill), hvor en fritekst vindu avslutter hvert område.

 

Styreevalueringen bør foretas årlig, og deres resultater vil kunne sammenliknes med evalueringens referanseindeks, samt identifisere eget forbedringspotensialer.

Hvordan gjennomføres evalueringen

  • Distribusjon av internett-lenke til styremedlemmene
    • Optimalisert for mobil, iPad m.fl
  • Generering av rapport som distribueres til styret
  • Forberedende refleksjon og kommentarer

 

Evalueringen gjennomføres av vår partner Vidar Andersen, som har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter. Forfatter av flere styrebøker, Styreguiden, Styrearbeid på 1-2-3, Likviditet på 1-2-3 og De viktigste styrespørsmålene. Aktiv foredragsholder innen styre- og økonomiområdet.

 

Ta kontakt med Vidar Andersen ved spørsmål eller behov for bistand rundt styrearbeidet.

 

Mail: vidar@conceptapartner.no

Mobil 976 333 50

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/vidar-andersen/